Program Committee

 • Kalachev A.A., chairman 
 • Mamin R.F., vice-chairman  
 • Voronkova V.K., scientific secretary
 • Akhmin S.M. 
 • Falin M.L. 
 • Galeev R.T. 
 • Goleneva V.M. 
 • Gubaidulina A.Z. 
 • Guseva R.R. 
 • Kupriyanova O.O. 
 • Kurkina N.G. 
 • Latypov V.A. 

 • Mosina L.V. 
 • Oladoshkin Yu.V.
 • Salikhov K.M. 
 • Siafetdinova A.Z. 
 • Sukhanov A.A. 
 • Tarasov V.F.
 • Voronova L.V. 
 • Yanduganova O.B. 
 • Yurtaeva S.V. 
 • Zaripov R.B. 
 • Ziganshina S.A.